کانون مدارس اسلامی
(اهداف،اصول ،سیاست ها وبرنامه ها)

قال رسول ا... (ص)
یا علی ........ لأن یهدی ا... عزوجل علی یدیک رجلا خیرلک مما طلعت علیه الشمس .
ای علی،اگر خداوند عزوجل به دست توکسی را هدایت کند،ازهرچه که خورشید برآن می تابدبرایت بهتر است.


حضرت امام خمینی (ره)
من به همه مسئولین سفارش می کنم به هرشکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی، اقتصادی،علمی وهنری جوانان را فراهم سازیدوآنان را تا مرزرسیدن به بهترین ارزش ها ونوآوری ها همراهی کنید.
 

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
تربیت نسل جوان با سواد،تحصیل کرده،اندیشمند وروشنفکر ضرورت انقلاب اسلامی ماست واگر بخواهیم روی آیندۀ این نظام حساب کنیم، باید بدانیم که آیندۀ نظام ما طبعاّ به دست جوان های باسواد،مطلع وعالم ودارای لیاقت وصلاحیت علمی وعملی است وهمین ها اداره کنندۀ دستگاه اداری،قضایی وفرهنگی کشور ما خواهند بود.


مقدمه
عکس العمل هوشمندانه ای که شخصیت های دین مدارودوراندیش ما برای مقابله با توطئه دین زدایی درمدارس نشان دادند،به تدریج به شکل گیری جریانی در محیط های تعلیم وتربیت انجامید که می توان نام مدارس اسلامی را برآن نهاد وطی ده ها سال این گونه مدارس توانستندتجربیات گران سنگی برای پیوند زدن میان آموزه های علمی وباورهای دینی کسب کنند ودرطریق تربیت دینی دانش آموزان راهکارهای موفقی را بدست آورند.
پیروزی انقلاب اسلامی عرصه را برای بهره گیری گسترده ازاین تجربیات فراهم آورد واینک با گذشت سه دهه وخصوصاّ با توجه به اینکه دشمنان کشور،تهاجم علیه فرهنگ وباورهای دینی جوانان ما رانشانه رفته اند، ضرورت همکاری،همبستگی وهم افزایی این گونه مدارس به منظور تدوین ومستندسازی تجربیات  ونیزگسترش عرصه فعالیتشان بیش ازپیش احساس می شود.


تعریف
کانون تشکیلاتی اعتقادی،فرهنگی،آموزشی وعام المنفعه است که به هیچ گروه سیاسی وتشکلی وابستگی ندارد.ولی ازخواسته های به حق کلیه تشکل ها ونیروهای درخط ولایت فقیه حمایت وبا آنان همکاری می نمایدوبا رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران واساسنامه کانون فعالیت می کند.


اهداف
هدف ازتأسیس کانون، توسعه تعلیم وتربیت اسلامی با کمک به ارتقای توانمندی مدارس با بهره ازروش های هم اندیشی، تبادل نظرها وتجربه ها وامکانات در حوزه های زیروهمچنین پژوهش وبرنامه ریزی درمسائل تعلیم وتربیت اسلامی توسعه کیفی(فرهنگی، علمی،دینی،فنی) وکمی مدارس است وعنداللزوم نسبت به تأسیس واداره واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی وآموزشگاه های علمی آزاد ومراکزآموزش عالی وتحقیقاتی وتأسیس واداره مراکز ورزشی وتفریحی وپرورشی براساس ضوابط ومقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد.

درخصوص اهداف کانون به برخی ازآنها به صورت خاص اشاره می شود:


1-    حوزۀ پرورشی وآموزشی
با محورهای : تبادل تجربه ها موفق ومستند سازی آن ها،پژوهش وبرنامه ریزی با نگاه تحول آفرین ،تدوین برنامه ومحتوا با تکیه برفن آوری های جدید،فعالیت های اردویی ومسابقات مشترک؛


2-    حوزۀ نیروی انسانی
با محورهای :نظام جذب، تامین وتربیت،برگزاری دوره های ضمن خدمت ،زمینه سازی به منظور تشکیل کانون فارغ التحصیلان به منظوررشدوبهره گیری ازتوانمندی آنان وارزشیابی وارتقای نیروی انسانی؛


3-    حوزۀ حقوقی
با محورهای:برنامه ریزی وتدوین نظام حقوقی برای دفاع ازمدارس وحضورومشارکت فعال درمجامع قانونی ذی ربط؛


4-    حوزۀ اقتصادی،رفاهی وتربیت بدنی
با محورهای: برنامه ریزی مشترک برای رفع مشکلات مدارس وکارکنان وارتقای سلامت دانش آموزان وکارکنان؛


5-    حوزۀ اولیاء ومربیان
با محورهای: آموزش، افزایش مشارکت ونظارت ، کیفیت بخشی به انجمن؛


6-    حوزۀ توسعه مدارس
با محورهای:تعامل با سایر سازمان ها ونهادها وگسترش این مدارس به خصوص درمناطق مستعد ومحروم؛

*نکتۀ شایان ذکر
با توجه به اینکه کانون براساس نیّتی الهی وبه منظورخدمت رسانی تأسیس شده است،تجربیات ودستآوردهای آن به هیچ وجه انحصاری نخواهد بود وتلاش می شود تا ازطریق انتشار کتاب، جزوه ها،نشریات وسایر ابزاروروش ها این دستآوردها دراختیاردیگرمدارس ومؤسسات قرارگیرد.


اصول ومبانی
1-    اعتقاد وپایبندی به اسلام وآموزه های تعلیم وتربیت به عنوان یگانه راه نجات؛
2-    کارآمدی اسلام در آموزش وپرورش برای تربیت فرزندان صالح وشایسته؛
3-    اعتقاد به ولایت وانتظار به عنوان دواصل اصیل برای سعادتمندی نوجوانان؛
4-    التزام به مبانی واهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستآوردبزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران؛
5-    حفظ وترویج اندیشه وآموزه های امام خمینی (ره)  معماربزرگ انقلاب ونظام اسلامی ایران ورهنمودهای مقام معظم رهبری .

ساختارتشکیلاتی
•    هیات امناء؛
•    هیأت مدریره؛
•    دبیرکل؛
•    قائم مقام دبیرکل؛
•    معاونت اداری،مالی وحقوقی؛
•    معاونت پژوهشی ، آموزشی وپرورشی؛
•    معاونت هماهنگی وارتباطات؛
•    معاونت هنری.

شایان توضیح است؛ هرمعاونت دارای ساختارتشکیلاتی تا سطح مدیریت ،کارشناس مسئول وکارشناس است.
برنامه ها وفعالیت های کوتاه مدت وبلندمدت


1-    حوزۀ دانش آموزی ؛
•    تشکیل انجمن های دانش آموزی؛
•    برگزاری جشنواره ها ومسابقات فرهنگی،هنری وورزشی؛
o    فرهنگی: قرآن ،نهج البلاغه ،شعر،داستان، قصه،معارف ، نمازومعصوم شناسی
o    هنری:
-    هنرهای نمایشی:تئاتر،سرود،فیلم و...؛
-    هنرهای تجسمی : طراحی،نقاشی،گرافیک ، خوشنویسی و...؛
-    هنرهای دستی: سنجاق دوزی، گلدوزی،مجسمه سازی، ماکت سازی، خیاطی،بافندگی وقلاب بافی؛
•    تحقیق وپژوهش درخصوص مسائل مختلف متناسب با نیازهای فکری، عقلانی ،اخلاقی،اعتقادی ومعنوی؛
•    فنی وحرفه ای : فیلم سازی،عکاسی، روبات و...؛
•    ورزشی؛ شامل کلیه رشته های ورزشی؛


2-    حوزۀ مدیران، معلمان ومربیان؛
•    توسعه وتحقیق وپژوهش؛
•    فراهم سازی زمینه های مهارت آموزی؛
•    روش های تدریس؛
•    شناسایی ورفع آسیب های تربیتی دانش آموزان؛
•    کلاس داری؛
•    ارتباط مؤثروکارآمد با دانش آموزان؛
•    جذاب سازی آموزه های دینی؛
•    تربیت اسلامی دانش آموزان؛
•    فن بیان؛
•    به کارگیری تکنولوژی آموزشی؛
•    به کارگیری فن آوری اطلاعات؛
•    تحلیل محتو.


3-    پژوهش ها :

•    چگونه آموزه های دینی را برای دانش آموزان با توجه به پایه های تحصیلی جذاب سازی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت عقلانی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت اخلاقی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت انقلابی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه اصول واعتقادات دانش آموزان پایه های ابتدایی را درخصوص توحید، نبوت ، امامت ومعاد تقویت نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه فرهنگ نماز رادربین دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی نهادینه سازیم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    شناسایی شیوه ها،روش ها ومصادیق عملیات نرم دشمن درمدارس وراهکارها وبرنامه های عملیاتی مقابله با آن با توجه به دوره های تحصیلی وشرایط سنی وجنسی دانش آموزان؛
•    چگونه مهارت های زندگی دانش آموزان را درپایه های تحصیلی تقویت نماییم:
o    ارتباط مؤثر؛
o    تفکر خلاق؛
o    مدیریت هیجان؛
o    روابط بین فردی؛
o    تفکر نقادانه؛
o    حل مسئله؛
o    همدلی؛
o    تصمیم گیری؛
o    مقابله با فشار.
•    چگونه فعالیت های تابستانی دانش آموزان را با توجه به دوره های تحصیلی،شرایط جنسی وسنی غنی سازی نماییم؟
•    چگونه فعالیت های فرهنگی وتربیتی مدارس را با توجه به دوره های تحصیلی تقویت نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    جمع آوری ،تحلیل وپاسخگویی به پرسش های مختلف اعتقادی،سیاسی واجتماعی دانش آموزان (رویکرد به دوره تحصیلی دبیرستان دوردوم است)؛
•    شیوه ها ،روش ها ومصادیق تربیت اسلامی دانش آموزان با توجه به پایه های تحصیلی وبا رویکرد به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وسیاست های ابلاغی وبیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛
•    چگونه بین دانش آموزان دوره های تحصیلی وقرآن انس ایجاد کنیم؟
•    شناسایی چالش های سبک زندگی دانش آموزان؛
•    چگونه حجاب وعفاف را دربین دانش آموزان توسعه وتعمیق بخشی نماییم؟
•    بررسی مشکلات اداری،مالی،ساختاری مدارس اسلامی؛
•    آسیب شناسی برنامه ها وفعالیت های تربیتی ومذهبی مدارس اسلامی؛
•    شیوه ها، روش ها واصول ایجادتفکر دردانش آموزان.


4-    تألیفات:
•    کتب راهنمای تربیت اسلامی معلمان(با توجه به استفاده ازبستر وبه کارگیری دروس تحصیلی دانش آموزان)؛
•    کتاب راهنما وبرنامه های عملیاتی معلمان(با توجه به دستآوردهای مستند سازی فعالیت های مدارس اسلامی) درخصوص:
•    تبیین وترویج فرهنگ نماز؛
•    تبیین وترویج فرهنگ قرآن؛
•    تبیین وترویج فرهنگ حجاب وعفاف؛
•    تبیین وترویج فرهنگ انقلاب وارزش ها؛
•    تبیین وترویج موضوع ولایت فقیه؛
•    تبیین وترویج فرهنگ استکبارستیزی؛
•    تبیین وترویج سیره نظری وعملی معصومین(ع)؛
•    کتب ستآوردهای پژوهشی براساس دوره های تحصیلی؛
•    کتاب معرفی مدارس اسلامی؛
•    کتاب تجربیات موفق تربیتی معلمان ومربیان؛
•    کتاب راهنمای درس پژوهی معلمان؛
•    کتاب شرح وظایف ساختارتشکیلاتی مدارس اسلامی؛
•    کتاب سرودهای دانش آموزی با توجه به دوره های تحصیلی؛
•    کتاب بروشورهای تمایشنامه دانش آموزی با توجه به دوره های تحصیلی؛
•    فصلنامه تخصصی (تعمیق وتوسعه تعلیم وتربیت اسلامی درسطح مدارس)؛
•    تدوین چشم اندازبیست ساله کانون مدارس اسلامی؛
•    کتاب شاخص های مدرسه اسلامی .


5-    سایر طرح ها وبرنامه ها:
•    تدوین الگوی مدرسه اسلامی؛
•    راه اندازی مرکزآموزش وتربیت نیروی انسانی معلمان؛
•    ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی مدارس اسلامی؛
•    تدوین الگوی پیش دبستان اسلامی ؛
•    مستند سازی اقدام پژوهی معلمان ومربیان مدارس اسلامی؛
•    ایجاد بانک تولیدات مدارس اسلامی؛
•    برپایی نمایشگاه دستآوردهای تربیتی مدارس اسلامی؛
•    جمع آوری دستأوردهای فرهنگی ،تربیتی وآموزشی سازمان ها وارگان های ذی ربط؛
•    راه اندازی دفاترکانون مدارس اسلامی درسطح مناطق کشور؛
•    برگزاری دوره های آموزش معلمان؛
•    تشکیل کانون فازغ التحصیلان مدارس اسلامی؛
•    دفاع حقوقی ازمدارس اسلامی؛
•    راه اندازی مرکزشناسایی وتوزیع فیلم های تحصصی وتربیتی مورد نیاز مدارس اسلامی؛
•    برگزاری جلسات کاربردی هم اندیشی وهم افزایی مدیران،معلمان ومربیان مدارس اسلامی؛
•    فراخوان مقاله درچارچوب تعمیق وتوسعه تعلیم وتربیت اسلامی ونیازهای فکری وبرنامه ای مدارس اسلامی؛
•    برگزاری همایش های علمی ـ کاربردی(اولویت با دوره ابتدایی است)؛
•    برگزاری میزگردهای تحصصی؛
•    تعامل وتبادل تجربیات با مدارس اسلامی خارج ازکشور؛
•    ارسال بسته های فرهنگی به مدارس؛
•    راه اندازی مرکزمشاوره تحصیلی وتربیتی؛
•    تولید نرم افزارهای فرهنگی وهنری؛
•    فیلم های داستانی وسریالی درراستای توسعه تعلیم وتربیت اسلامی مدارس؛
•    فیلم مدرسه اسلامی؛
•    سرودهای دانش آموزی؛
•    مدیریت آموزشی،تربیتی، ارزشیابی ،مالی واداری مدرسه اسلامی .

 

شعارکانون مدارس اسلامی: تعامل ،تعالی وتوسعه مدارس اسلامی

 

 

او به همراه حضرت قائم(عج) می‌آید

او به همراه حضرت قائم(عج) می‌آید

امام علی(ع) دربارۀ حضرت عیسی(ع) فرمودند: « نه مال و ثروتی داشت که او را به خود مشغول گرداند و نه طمعی که به خواری‏اش اندازد، مرکب او دو پایش بود و خدمتکارش دو دستش.» امام صادق(ع) فرمودند: «حضرت قائم به بیت‌المقدس بر می‌گردد و برای مردم در نماز، امامت می‌کند و چون روز جمعه نماز اقامه گردد، عیسی(ع) همراه هفتاد هزار فرشته نزول کند و او عمامه بر سر دارد و شمشیر آویخته، بر اسب سوار و حربه‌ای در دست دارد و چون به زمین نزول کند منادی فریاد بر کشد، ای گروه‌های مسلمانان، حق آمد و باطل از میان رفت.» رسول اکرم (ص) فرمودند: «عیسی(ع) بر گردنۀ کوهی به نام افیق نزول می‌کند و به بیت‌المقدس می‌آید در حالی‌که مردم آماده برای نماز صبح باشند، امام یعنی حضرت مهدی(عج) عقب می‌رود، عیسی(ع) او را به جلو می‌برد و در پشت سرش به آیین شریعت محمد(ص) نماز می‌خواند و می‌گوید: شما اهل‌بیت را هیچ‌کس مقدم نمی‌شود.» یکی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت عیسی(ع)، زهد آن پیامبر بزرگ است. او همچون پیامبران دیگر خود را از تشریفات و زیبایی‌های دنیا و نعمت‌های رنگارنگش دور نگه می‌داشت و ابا داشت که کارهای خود را به عهدۀ دیگران واگذارد. در این‌باره، حضرت علی(ع) می‌فرمایند: «بالشتش سنگ و لباسش خشن و غذایش ناگوار بود. خورشتش گرسنگی و چراغش در شب، ماه و سایبانش در روز، شرق و غرب زمین بود. میوه و سبزی‌اش، گیاهانی بود که در مناطق مختلف می‌رویید.» امام صادق(ع) فرمودند: «حضرت مسیح(ع) دائماً می‌گفت: در غیر یاد خدا، زیاد سخن نگویید؛ کسانی که زیاد حرف می‌زنند، دل‌هایشان دچار قساوت شده ولی خودشان نمی‌دانند.» حضرت رضا(ع) فرمودند: «مشتبه نشد امر کشته شدن و مردن احدی از پیغمبران و حجت‌های خدا بر مردم به غیر از عیسی‌بن‌مریم که او را زنده از زمین بالا بردند و روحش را در میان آسمان و زمین قبض کردند و چون به آسمان رسید حق تعالی روحش را به بدنش باز گردانید ...» امام صادق(ع) فرمودند: «حواریون کنار [حضرت] عیسی(ع) جمع شدند و عرض کردند ای آموزگار نیکی[ها] ما را هدایت فرما. پس آن حضرت فرمود: [حضرت] موسای کلیم‌الله به شما امر کرد که به خدای متعال قسم دروغ نخورید و من به شما امر می‏کنم که چه راست و چه دروغ، به خدای متعال قسم دروغ نخورید.» امام صادق(ع) فرمودند: «عیسى‌بن‌مریم[علیه السلام] به قریه ‏ای رسید که اهل آن و پرنده ‏ها و جاندارانش یک جا مرده بودند. فرمود: هان! اینها به خشم و عذاب (خدا) هلاک شده‏ اند و اگر به مرگ[طبیعی] و جدا جدا مرده بودند حتماً یکدیگر را به خاک می‏سپردند. حواریون عرض کردند: یا روح اللَّه از خدا بخواه اینها را براى ما زنده کند تا به ما بگویند کردارشان چه بوده (که باین عذاب گرفتار شده‏ اند) تا ما از آن دورى کنیم. پس [حضرت] عیسى [علیه السلام] از پروردگار خود خواست. پس از جانب فضا به او ندا شد: که آنان را صدا بزن. پس عیسى [علیه السلام] شب هنگام بر تپه‏ ای از زمین برآمد و فرمود: اى مردم این ده! یک تن از میان آنها پاسخ داد: بلى اى روح خدا و کلمۀ خدا! فرمود: واى بر شما کردار شما چه بود؟ در پاسخ عرض کرد: پرستش طاغوت و دوستى دنیا همراه با ترس اندک (از خدا) و آرزوى دور و دراز و غفلت در سرگرمى و بازى. [حضرت] عیسى [علیه السلام] فرمود: محبت شما به دنیا چگونه بود؟ عرض کرد: مانند دوستى کودک به مادرش که هر گاه به ما روی می آورد شاد و خرسند می‏ شدیم و چون از ما روی می گرداند گریان و غمناک می‏ شدیم‏. فرمود: پرستش شما از طاغوت چگونه بود؟ عرض کرد: گنهکاران را فرمانبرى داشتیم. فرمود: سر انجام کار شما به کجا کشید؟ عرض کرد: شبى را به خوشى به سر بردیم و بامدادان در هاویه افتادیم. فرمود هاویه چیست؟ عرض کرد: سجین است. فرمود: سجین چیست؟ عرض کرد: کوه‏ هایى از آتش گداخته است که تا روز قیامت بر ما فروزان است. فرمود: پس شما چه گفتید و به شما چه گفتند؟ عرض کرد: گفتیم: ما را به دنیا برگردانید تا در آن زهد ورزیم. به ما گفته شد: دروغ می‏گویید. فرمود: واى بر تو چه شد که جز تو کس دیگرى از این جمع با من سخن نگفت؟ عرض کرد: اى روح خدا! همۀ آنها با دهنه و لگام آتشین مهار شده‏ اند و به دست فرشتگان سخت‏گیر و تند‏خو گرفتارند و من در میان آنها به سر می‏بردم ولى از آنها نبودم تا آن هنگام که عذاب خدا آمد مرا هم با ایشان در برگرفت پس من به تار مویى بر لبۀ دوزخ آویزان هستم و نمی ‏دانم که آیا به رو در آن بیفتم و یا از آن رهایى بیابم. پس [حضرت] عیسى [علیه السلام] ، رو به حواریون کرده فرمود: اى دوستان خدا، خوردن نانى خشک با نمکى زبر و خوابیدن بر مزبله‏ ها خیری زیاد است در صورتى که با عافیت در دنیا و آخرت همراه باشد. امام صادق(ع)‏ از پدرش و او از پدرانشان نقل کرده که رسول خدا(ص) فرموده است: «روزى حضرت عیسى(ع) سر قبرى رسید که صاحبش در عذاب بود. سال بعد دوباره سر آن قبر آمد؛ اما دید که صاحبش در عذاب نیست. عرض کرد: خداوندا سال گذشته بر این قبر برخوردم دیدم صاحبش معذب است ولى‏ امسال که آمده ‏ام می بینم معذب نیست. علت این امر چیست؟ خداوند به حضرت عیسى وحى فرمود: اى روح‌ اللَّه! فرزند این شخص بالغ شده و راه صالح را گرفت و به یتیمى جا داد. این است که من به خاطر عمل فرزندش از گناه این شخص صرف‌نظر کردم‏.»

اطلاعیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

اطلاعیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی