23 3

تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

نام نویسنده : علی نقی فقیهی
انتشارات : موسسه علمی فرهنگی دار الحديث
تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

در این کتاب که در 431 صفحه نوشته شده است، با مطالعه و تحقیق در آیات و روایات، اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیت جنسی استخراج و تبیین می شود. همچنین معیارهای رفتارهای بهنجار جنسی و تمایز آن از رفتارهای نابهنجار بررسی شده است. 

مطالب کتاب در سه بخش ارائه می‌شود: 

بخش اول به مبانی تربیت جنسی می‌پردازد. در ابتدای این بخش به مفهموم شناسی تربیت جنسی پرداخته شده است و پس از آن اهداف تربیت جنسی مطرح می‌شود و سپس به اصول تربیت جنسی اشاره می‌شود. 

بخش دوم کتاب با عنوان شیوه های آموزش و تربیت جنسی ارائه شده است و بخش سوم کتاب رفتارهای بهنجار جنسی؛ عوامل، راههای پیشگیری و درمان عنوان گرفته است. 

جگر سوخته

جگر سوخته

نفس‌های زخم، اندک اندک درختان را کدر کرد و گندمزاران از اندوهی که بر شانه‌های آن بهار غمگین روییده بود، آهسته‌آهسته شوره‌زار شدند. مرد دیگر خسته بود. صدایش پر از مه بود و تمام دلگیری‌اش از کائنات در لخته‌های خون جگر بر زبان آمد، بر صورت تاریخ شتک زد. دلش را، این راز سر به مهر سالیان را در ناله‌ای جان‌گداز فاش کرد تا همۀ روزگار تا ابد بدانند او نیز ادامۀ غم‌های پدران خویش بود. آفتابِ صورتش را ابر غم پوشاند. پنجره‌های خانه را رو به توفانِ در راه بست و همچون شمعی رو به وفات، سوسوی خویش را پنهان کرد. شهر رسول خدا چنین روزی را در یاد دارد. غیر از مردم شهر، اهالی سرزمین‌های دور و نزدیک هم به مدینه آمده‌اند. خبر در همه جا پیچیده است: «حسن بن علی به شهادت رسید.»

منع مذاکره؛ اقتدار ایران اسلامی و شکستن ابهت پوشالی آمریکا در عرصه بین الملل

منع مذاکره؛ اقتدار ایران اسلامی و شکستن ابهت پوشالی آمریکا در عرصه بین الملل

اطلاعیه کانون مدارس اسلامی به مناسبت 13 آبان