23 3

تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

نام نویسنده : علی نقی فقیهی
انتشارات : موسسه علمی فرهنگی دار الحديث
تربیت جنسی: مبانی، اصول و روشها از منظر قرآن و حدیث

در این کتاب که در 431 صفحه نوشته شده است، با مطالعه و تحقیق در آیات و روایات، اهداف، مبانی، اصول و روش‌های تربیت جنسی استخراج و تبیین می شود. همچنین معیارهای رفتارهای بهنجار جنسی و تمایز آن از رفتارهای نابهنجار بررسی شده است. 

مطالب کتاب در سه بخش ارائه می‌شود: 

بخش اول به مبانی تربیت جنسی می‌پردازد. در ابتدای این بخش به مفهموم شناسی تربیت جنسی پرداخته شده است و پس از آن اهداف تربیت جنسی مطرح می‌شود و سپس به اصول تربیت جنسی اشاره می‌شود. 

بخش دوم کتاب با عنوان شیوه های آموزش و تربیت جنسی ارائه شده است و بخش سوم کتاب رفتارهای بهنجار جنسی؛ عوامل، راههای پیشگیری و درمان عنوان گرفته است. 

جوان ترین شهید مدافع حرم

جوان ترین شهید مدافع حرم

«شهید سید مصطفی موسوی» روز پنج شنبه 18 آبان 1374 به دنیا آمد و در پنج شنبه 21 آبان ماه 1394 و تنها 3 روز پس از قدم گذاشتن به سن 20 سالگی، در سوریه، جام شهادت را نوشید. مصطفی که از نسل دهه 70 بود، بر خلاف خیلی از هم نسل‌هایش، خیلی زود راه و هدف خود را پیدا کرد و با معرفتی که با مطالعه فراوان و گوش به فرمان رهبر بودن به دست آورده بود، به خیل عظیم آسمانیانی شتافت که نزد خدا روزی می خورند. شیفته شهید بابایی بود و از وقتی با این شهید آشنا شد شوق پرواز درونش، شعله ور شد.

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور

قطعنامه ششمین اجلاس دبیران کانون و مدیران مدارس اسلامی کشور