جمعه 01 دي 1396 در 14:30
23 3
جمعه 01 دي 1396 در 14:30

سازمان یادگیرنده، راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی مورد پژوهی: مدارس اسلامی غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم

فاطمه صغری شفیعی ؛ مریم برادران حقیر

نتایج این پژوهش حاکی از این است که ارزیابی مستمر، اتصال با محیط، فرصت یادگیری مستمر، تسهیم اطلاعات، تصمیم‌گیری مشارکتی به ترتیب از اهمیت نسبی برخوردارند

سازمان یادگیرنده، راهکار تربیت نیروی انسانی دانشی مورد پژوهی: مدارس اسلامی غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم

چکیده
این پژوهش در پی اندازه‌گیری سطح یادگیری سازمانی در مدارس، به‌مثابة سازمان تربیت‌کنندة نیروی انسانی توانمند برای ورود به بازار کار دانشی، است. پژوهش بر مبنای روش جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز توصیفی‌پیمایشی و بر اساس هدف پژوهش کاربردی است. یافته‌ها از طریق پرسشنامه، که شامل هفت مؤلفة فرصت یادگیری مستمر، چشم‌انداز مشترک، تصمیم‌گیری مشارکتی، تسهیم اطلاعات، اتصال با محیط، ارزیابی مستمر و نیروی انسانی متخصص است، به دست آمده و نیز 61 سؤال به‌صورت بسته پاسخ و بر اساس مقیاس لیکرت جمع‌آوری شده است. میزان آلفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه 78/0 به دست آمد که نشان‌دهندة هماهنگی درونی قابل قبول سؤالات پرسشنامه است. مدارس غیرانتفاعی دورة متوسطة دوم منطقة دو تهران، در سال تحصیلی 92-93، جامعة آماری پژوهش در نظر گرفته شدند و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، ابتدا، از میان این مدارس پنج مدرسه به‌طور تصادفی انتخاب شد و سپس پرسشنامه در اختیار همة معاونان و مدیران ارشد مدارس برای پاسخگویی قرار داده شد که تعداد 31 پاسخنامه‌ به‌منظور تحلیل داده‌ها به محقق بازگردانده شد. از آزمون فریدمن برای تعیین میزان اهمیت (رتبه‌بندی) ویژگی‌های ابعاد و مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در وضعیت موجود استفاده شد. نتایج حاکی از این است که ارزیابی مستمر، اتصال با محیط، فرصت یادگیری مستمر، تسهیم اطلاعات، تصمیم‌گیری مشارکتی، نیروی انسانی متخصص و چشم‌انداز مشترک به ترتیب از اهمیت نسبی برخوردارند و مدیران مدارس در چشم‌انداز مشترک و درک مناسب از آن کمترین رتبه و در ارزیابی مستمر بیشترین رتبه را در بین مؤلفه‌های مورد بررسی دارند.

دانلود

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: