جمعه 29 دي 1396 در 23:06
23 3
جمعه 29 دي 1396 در 23:06

تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی

رضوان صالحی؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ پریسا نیلفروشان؛ احمد عابدی

مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده بعد ذهنی موفقیت تحصیلی نیز، به ترتیب عبارت بودند از: خودپنداره تحصیلی، مهارتهای تحصیلی

تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل نظری مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی بوده است جامعه آماری دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان شهرکرد بودند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. این پژوهش که در دو مرحله انجام شد شامل دو نمونه بود. هدف از مرحله اول پژوهش شناخت مهمترین عوامل پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی بود که تعداد نمونه 437 نفر بود. هدف از مرحله دوم پژوهش، تدوین مدل مشاوره تحصیلی بر اساس عوامل بدست آمده از مرحله اول پژوهش بود که تعداد نمونه 203 نفربودند. در مرحله اول، برای جمع آوری داده‌ ها 14 پرسشنامه اجرا شد که 28 متغیر آشکار را اندازه‌گیری می‌کرد. نتایج یافته ها در این مرحله با استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مهمترین عوامل پیش بینی کننده بعد عینی موفقیت تحصیلی، به ترتیب عبارتند از: مهارتهای تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، هوش، رغبت، انگیزه پیشرفت و اهمالکاری تحصیلی که رویهمرفته 55 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی را تبیین می‌کردند. مهمترین عوامل پیش‌بینی کننده بعد ذهنی موفقیت تحصیلی نیز، به ترتیب عبارت بودند از: خودپنداره تحصیلی، مهارتهای تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، شیوه فرزندپروری مادر، شخصیت و انطباق پذیری مسیر شغلی که رویهمرفته 45 درصد از واریانس موفقیت تحصیلی را تبیین می‌کردند. بر اساس این یافته ها، در مرحله دوم پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر، مدلهای جداگانه‌ای بر اساس دو بعد موفقیت تحصیلی فرض شد که در آن روابط بین این متغیرها مشخص شده و آزمون شد. نتایج حاصله نیز مورد بحث قرار گرفت.

 

دانلود

 

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

ولادت حضرت زینب سلام الله علیها مبارک باد

نامه به جوانان عراقی

نامه به جوانان عراقی

نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به جوانان عزیز عراقی منتشر شد. متن و ترجمه این نامه که به زبان عربی نوشته شده است به این شرح است: