شنبه 06 مهر 1398 در 09:32
23 3
شنبه 06 مهر 1398 در 09:32

طراحی آموزشی

دکتر منوچهر فضلی خانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه و دانشگاه

فرایند تعاملی زمینه ساز ،تکوین و تعالی متربیان به صورتی یک پارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی به منظور هدایت ایشان در مسیر آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد(سند تحول بنیادین آموزش و پرورش).

طراحی آموزشی

مفهوم وتعریف یادگیری:

یادگیری‌ تغییر رفتاری‌ است‌ که‌ از طریق‌ تجربه‌ (تعامل با محیط) در انسان‌ ایجاد می‌شود ومشتمل‌ بر مهارت‌های‌ ذهنی‌، فیزیکی‌ و طرز تفکر است‌.